Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ (GR1110001)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους, Εκβολές ποταμών, Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα, Λιμνοθάλασσες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας, Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), Αλατούχες στέπες (Limonietalia), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio- Holoschoenion), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 6D
-Πανίδα: 6A, 21C, 3D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: 130 (IN)
-Ουδέτερη: 200, 210, 220 (IN)
-Αρνητική: 100, 110, 120, 140, 230, 802, 810, 830 (IN) /100, 110, 120, 230, 400, 411, 502, 503, 505, 701 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.
-Διεθνές επίπεδο: περιοχή Σύμβασης Ραμσάρ, ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Το δέλτα του Έβρου παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρόλη τη διατάραξη και τη μείωση της σημασίας του για τα πτηνά, κατά τα τελευταία χρόνια. Διατηρεί ποικιλότητα οικοτόπων σε μια σχετικά μικρή έκταση, αρκετοί από τους οποίους είναι μεγάλης σημασίας για τη μεσογειακή περιοχή. Συντηρεί ακόμη πλούσια ορνιθοπανίδα. Χρησιμεύει όχι μόνο ως σταθμός διαχείμασης ή ενδιάμεσος σταθμός για μεταναστευτικά πτηνά αλλά επίσης ως τόπος αναπαραγωγής για σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών. Το δέλτα του Έβρου διαθέτει επίσης ένα μεγάλο αριθμό από σημαντικά είδη φυτών και ζώων.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004