Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ (GR1130006)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπουMagnopotamion ή Hydrocharition, Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των ακτών τους, Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-ulmion), Δάση με Quercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba,Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Lutra lutra, Triturus cristatus, Bombina variegata, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphequatuorlineata, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Rhodeus sericeus amarus, Barbus plebejus,Chalcalburnus chalcoides, Cobitis taenia.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: --Πανίδα: 2A, 12C

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: --Ουδέτερη: --Αρνητική: 100, 110, 120, 140, 230, 300, 422, 500, 502, 503, 700, 710 (IN) 100,110, 120, 140, 180, 230, 400, 410, 421, 422, 502, 700 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.-Διεθνές επίπεδο: περιοχή Σύμβασης Ραμσάρ, ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Η περιοχή είναι πλούσια σε αρπακτικά πτηνά, στα οποία περιλαμβάνονται τα: Neophronpercnopterus (ασπροπάρης, 4 ζεύγη), Gyps fulvus (όρνιο, 1 ζεύγος), Circaetus gallicus (φιδαετός, 2 ζεύγη),Aquila pomarina (κραυγαετός, 2 ζεύγη), Aquila chrysaetos (χρυσαετός, 1 ζεύγος) και Hieraeetus pennatus(σταυραετός, πιθανώς 1 ζεύγος). Στα είδη που επιπλέον αναπαράγονται στην περιοχή ανήκουν τα Ciconia nigra(μαυροπελαργός), Dendrocopos medius (μεσοτσικλιτάρα) και Hippolais olivetorum (λιοστριτσίδα). Ο ποταμός τροφοδοτεί με γλυκό νερό τους υγροτόπους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004