Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ (GR1240002)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Αλπικά και υποαλπικά χέρσα εδάφη, Διαπλάσεις με Juniperus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες, Καρστικοί ασβεστούχοι λειμώνες (Alysso-Sedion albi), Στεπόμορφοι, βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Ευτροφικές φυτείες, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια της βόρειας Ελλάδας, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo- Fagetum, Δάση οξυάς με Ilex και Taxus πλούσια σε επίφυτα (Illici-Fagion), Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Asperulo-Fagetum, Ασβεστόφιλα δάση οξυάς (Cephalanthero-Fagion), Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, Δάση με Quercus frainetto, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Οξύφυλλα δάση (Vaccinio-Piceetea).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Rupicapra rupicapra balcanica, Triturus cristatus, Bombina variegata, Testudo hermanni, Elaphe quatuorlineata, Barbus meridionalis.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 1B, 55D -Πανίδα: 3A, 5C, 2D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: 140 (IN) / 100 (AR) -Ουδέτερη: 160, 624, 900 ( IN) -Αρνητική: 166, 243 ( IN) / 151, 430 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων. -Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Οι αλπικές εμφανίσεις βράχων του Πινόβου είναι πολύ σημαντικές για τον αίγαγρο (υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός, ο μοναδικός στην οροσειρά Τζένα, Πίνοβο και Βόρας) και για αρπακτικά πτηνά όπως οι χρυσαετοί, οι γύπες και οι πετρίτες. Στις χαμηλές περιοχές υπάρχουν υψηλά δάση δρυός με καλή δομή, τα οποία σχηματίζουν σημαντικές περιοχές διατροφής και φωλεοποίησης για αρκετά είδη δρυοκολαπτών. Απρόσιτα δάση οξυάς, ακριβώς κάτω από τα δασοόρια είναι επίσης αξιόλλογα για την άγρια ζωή. Η περιοχή έχει γενικώς διατηρηθεί καλά, επειδή βρίσκεται κοντά στα σύνορα και έχει στρατιωτική σημασία.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Μακεδονία
 
Ν. Δράμας :: ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
Ν. Δράμας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
Ν. Δράμας :: ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν. Δράμας :: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ
Ν. Δράμας :: ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
Ν. Ημαθίας :: ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
Ν. Ημαθίας :: ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ - ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
Ν. Καβάλας :: ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Ν. Κιλκίς :: ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
Ν. Κιλκίς :: ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ
Ν. Πέλλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑΣ
Ν. Πέλλας :: ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004