Κυριακή 14 Ιουλίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ (GR1220001)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή(dehesas) με Quercus ilex, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion),Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-ulmion), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση πλάτανουτης Ανατολής (Platanion orientalis).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Myotis blythi, Myotis bechsteinii, Lutra lutra, Testudo graeca, Alosa alosa, Aspius aspius, Rhodeussericeus amarus, Barbus plebejus, Chalcalburnus chalcoides, Cobitis taenia, Unio crassus, Lindeniatetraphylla, Lycaena dispar.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 2D-Πανίδα: 5A, 1B, 9C, 1D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: 162 (AR)-Ουδέτερη: --Αρνητική: 100, 120, 130, 180, 210, 230, 421, 422, 802, 803, 853, 952 (IN) 100,110, 140, 170, 403, 502, 703, 710, 720, 800, 900 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.-Διεθνές επίπεδο: περιοχή Σύμβασης Ραμσάρ, ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Ένας αξιόλογος οικότοπος προτεραιότητας (αλλουβιακά υπολλειμματικά δάση) βρίσκεται κοντά στη Βόλβη. Πολυάριθμα απειλούμενα, ενδημικά ή/και σπάνια είδη φυτών και ζώων απαντούν στην περιοχή, ενώ πολλές περιοχές διατροφής, φωλεοποίησης, αναπαραγωγής, διαχείμασης και καταφύγια για πτηνά βρίσκονται μέσα, κατά μήκος και κοντά στα υδάτινα αποθέματα. Η ιχθυοπανίδα του οικοσυστήματος περιλαμβάνει δύο ενδημικά taxa, την Alosa macedonica και το Chalcalburnus chalcoides macedonicus, το οποίο θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως τρωτό. Υπάρχει επίσης ένα πολύ σπάνιο είδος, το Aspius aspius.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Μακεδονία
 
Ν. Δράμας :: ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
Ν. Δράμας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
Ν. Δράμας :: ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν. Δράμας :: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ
Ν. Δράμας :: ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
Ν. Ημαθίας :: ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
Ν. Ημαθίας :: ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΛΟΥΔΙΑ - ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
Ν. Θεσσαλονίκης :: ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ν. Καβάλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
Ν. Καβάλας :: ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Ν. Κιλκίς :: ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
Ν. Κιλκίς :: ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ
Ν. Πέλλας :: ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑΣ
Ν. Πέλλας :: ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004